Published by Crackers Books


10 June 2024

https://crackersbooks.com/freereads

ของฟรีมากมีในโลกา:

นิธิ เนื่องจำนงค์


หนังสือ Political Beliefs: A Philosophical Introduction โดยสำนักพิมพ์ Routledge ดูจะเป็นหนังสือที่สอดคล้องกับยุคสมัยเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันที่สังคมแบ่งขั้วตาม "ความเชื่อทางการเมือง" และท่วมท้นไปด้วยข้อมูลข่าวสารจากหลายทิศทางโดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ต ได้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเสพข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์จะส่ผลให้เกิด "information bubble" หรือไม่


การยึดติดกับอุดมการณ์บางประการมีที่มาจากประวัติศาสตร์ของสังคมการเมืองหรือไม่? คนที่เชื่อในข่าวเท็จจะส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลหรือไม่ ความเชื่อทางการเมืองบางลักษณะเป็นสิ่งที่ "ดีงาม" หรือ "เลวร้าย" ในตัวเองหรือไม่?


ผู้ที่เคยตั้งคำถามเหล่านี้สามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ โดยส่วนตัวแล้วหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็น "สารตั้งต้น" ที่ดีสำหรับการสอนได้หลายวิชาทั้งปรัชญาการเมือง อุดมการณ์การเมือง วัฒนธรรมการเมือง หรือกระทั่งสื่อกับการเมือง

Premium isolated images

ติดต่อโฆษณา โทร 0953394114