“Crackers Books/Academic - Empowering minds with rigorous scholarship.”


CRACKers books/

academic

CRACKers books/

academic

Series หนังสือวิชาการ

Series หนังสือวิชาการ

Coming Soon Sticker Seal Vector Template
Curtain

crackers briefs series

the basic series

political history series

เมื่อ “สหรัฐอเมริกา” ส่งออก “ประชาธิปไตย”

เมื่อ “สหรัฐอเมริกา” ส่งออก “ประชาธิปไตย”

การเผยแพร่ประชาธิปไตย NED และไทย

การเผยแพร่ประชาธิปไตย NED และไทย

เมื่อ “สหรัฐอเมริกา” ส่งออก “ประชาธิปไตย”: การเผยแพร่ประชาธิปไตย NED และไทย บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายการเผยแพร่ประชาธิปไตย (democracy promotion) ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ในสมัยประธานาธิบดี Woodrow Willson จนถึง George W. Bush อย่างย่นย่อ และส่งต่อความเชื่อมโยงนี้ไปถึงองค์กรอย่าง “National Endowment for Democracy” (NED) ซึ่งถือเป็นภาคต่อที่เป็นรูปธรรมของนโยบายการเผยแพร่ประชาธิปไตยของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ที่ก่อตั้งโดยประธานาธิบดี Ronald Reagan เมื่อปี 1982 อาจพูดได้ว่า NED คือการฟอกขาวการกระทำต่าง ๆ ในนามของ CIA (Central Intelligence Agency) ที่ถูกไว้ใต้ดิน ให้ขึ้นมาบนดินเพื่อความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้

ชุติเดช เมธีชุติกุล.

เมื่อ “สหรัฐอเมริกา” ส่งออก “ประชาธิปไตย”: การเผยแพร่ประชาธิปไตย NED และไทย.--

พิษณุโลก : แครกเกอร์ บุ๊กส์, 2567.

74 หน้า.-- (Crackers Briefs).

1. ประชาธิปไตย. I. ชื่อเรื่อง.


321.88

ISBN (E-Book) 978-616-94407-2-7


surface fissure, crack

CRACK/ ลัทธิมาร์กซ์/101

CRACK/ ลัทธิมาร์กซ์/101

เขียนโดย

หนังสือเล่มนี้มุ่ง “Crack” หรือช่วยกระเทาะ กล่าวคือช่วยทำให้ความสลับซับซ้อนทางความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) (นักทฤษฎี/นักเคลื่อนไหวผู้ท้าทายกับระบบทุนนิยมมาโดยตลอด) ถูกกระเทาะและลดทอนความซับซ้อนลงและทำให้ผู้อ่านสามารถขบเคี้ยวความคิดของมาร์กซ์ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น...

...การ Crack ความคิดของมาร์กซ์และลัทธิมาร์กซิสม์ (Marxism) ไม่ได้ทำไปเพียงเพื่อการบรรลุความสุขในทางความคิดหรือในทางปรัชญาเท่านั้น แต่ผู้เขียนเสนอว่าเป้าหมายที่สำคัญยิ่งกว่า และเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราต้อง Crack ก็คือการมุ่งทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยม การทำความเข้าใจอำนาจครอบงำที่ไม่เป็นธรรมที่ดำรงอยู่ด้าน “หลังฉาก” ของระบบทุนนิยมต่างหาก


บางส่วนจาก บทนำ

วัชรพล พุทธรักษา.

Crack/ลัทธิมาร์กซ์/101.-- พิษณุโลก : แครกเกอร์ บุ๊กส์, 2567.

149 หน้า.-- (The Basic Series).


1. ลัทธิคอมมิวนิสต์. 2. มาร์กซ์, ลัทธิ. I. ชื่อเรื่อง.


320.531

ISBN (E-Book) 978-616-94407-3-4

ISBN (Printed Book) 978-616-94407-4-1

ซื้อหนังสือของเรา

ซื้อหนังสือของเรา

ได้ที่นี่

เล อกซ อหน งส อของ Crackers Books ได จาก 4 ร าน E Books ช นนำ
ว ธ การซ อ E Books
surface fissure, crack

อ่านตัวอย่างหนังสือ

ผู้เขียนของเรา

ผู้เขียนของเรา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์(การปกครอง) จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปริญญาโทสาขาการปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก PhD in Politics จาก The University of York, UK ได้รับทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (ทุน สกอ.) และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สาขานโยบายสาธารณะ (ทุน ก.พ.) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามลำดับ


เคยได้รับทุนสำคัญ เช่น ทุนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 26 ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) รวมถึงทุนเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14 เป็นต้น และเคยได้รับรางวัลสำคัญเช่น รางวัล Educational Awards for Excellence in Humanities and Social Sciences จาก The Anglo-Thai Society, UK ในปี 2013 และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปี 2558

งานเขียนสำคัญที่ผ่านมา เช่น บทสำรวจความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ กรัมชี่ (2557) และ อันโตนิโอ กรัมชี่กับการจัดวางความคิดทางการเมือง: ปรัชญาปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปลดปล่อยมนุษย์ (2561) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สมมติทั้งสองเล่ม


ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ร่างหลักสูตรและเป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และดูแลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ไปเป็นกำลังสำคัญทางวิชาการรัฐศาสตร์เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังเป็นกองบรรณาธิการฝ่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็น CEO/Founder สำนักพิมพ์ Crackers Books ตั้งแต่ปี 2023 ที่ผ่านมา

ผู้เขียนของเรา

ผู้เขียนของเรา

ชุติเดช เมธีชุติกุล

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สอนได้หลายวิชาไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ การเมืองกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท การ(เมือง)ปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผลงานในรูปแบบบทความในหนังสือรวมบทความ อาทิ โลกของแม่พลอย โลกของใคร?: พินิจโลกทรรศน์ว่าด้วย “สังคมที่ดี” ในสี่แผ่นดิน ในหนังสือ “อ่านคนละเรื่อง: ปริทัศน์งานวิจารณ์ร่วมสมัย” โดย สุธิดา วิมุตติโกศล เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (?): เมื่ออาริสโตเติลพินิจการเมืองไทย ในหนังสือ “อาริสโตเติลในสังคมไทย” โดย โสรัจจ์ หงศ์ลดารมย์, ปกรณ์ สิงห์สุริยา และเจิด บรรดาศักดิ์ เป็นบรรณาธิการ สุรินทร์ พิศสุวรรณ: บุรุษแห่งการแบ่งปันและความเผื่อแผ่ ในหนังสือ “สุรินทร์ พิศสุวรรณ: ชีวิต ตัวตน และผลงาน” โดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ เป็นบรรณาธิการ


ในส่วนของบทความวิชาการ อาทิ เมื่อความรุนแรงคือจุดเริ่มต้น: ฟาน็องกับตัวตนที่ถูกถอนรากอาณานิคม ในมนุษยศาสตร์สาร ทฤษฎีการตีความ: ขนบธรรมเนียม เรื่องเล่า และอิทธิพลของความเชื่อในกิจการสาธารณะ ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สิทธิขั้นพื้นฐานและหลักการว่าด้วยรัฐธรรมนูญ: ความคิดว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของ “บ็อคเค็นโฟร์ด” ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาธิปไตย” ใน “ยุคของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้คน”:ความคิดว่าด้วยความเป็นการเมืองและประชาธิปไตยของ Rosanvallonในรัฐศาสตร์สารการเมืองภายใน ผู้นำ และนโยบายต่างประเทศ: De Gaulle กับการกำหนดนโยบายต่างประเทศฝรั่งเศสเรื่องสงครามแอลจีเรีย ในวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนธิสัญญาสันติภาพเอาก์สบวร์ก, 1555: ความเสื่อมถอยของสังคมระหว่างประเทศในยุคคริสเตียนในวารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ยุคแห่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับการเมืองว่าด้วยการนำนโยบายไปปฏิบัติ: เปรียบเทียบไทยและเกาหลีใต้ในช่วง พ.ศ.2504 – 2509ในวารสารรัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


มีความสนใจที่หลากหลายข้ามพ้นเส้นแบ่งสาขาวิชาทั้งการเมืองภายใน/ภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและปรัชญาการเมืองกับประเด็นเรื่องพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พื้นที่ทางสังคม (social space) ของ Henri Lefebvre ปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) ของ Jürgen Habermas ความยุติธรรมเชิงพื้นที่ (spatial justice) ของ Edward Soja ชีวิตในเมือง (city life) ของ Iris Marion Young ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน การเมืองว่าด้วยการนำนโยบายไปปฏิบัติ การเมืองเกาหลีใต้สมัยใหม่ การเมืองสหรัฐอเมริกา (โดยเฉพาะประเด็นความคิดทางการเมือง) ปรัชญาการเมือง ปรัชญาเยอรมัน ปรัชญาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ วรรณกรรมสาย Lovecraftian Weird ทฤษฎีวิจารณ์วรรณกรรม และสนใจเป็นพิเศษ Aristotle, Friedrich Schelling, Friedrich Nietzsche, Hannah Arendt, H. P. Lovecraft

Crackers

Fellows’ club

Crackers

Fellows’ club

Gold exclusive stamp

พิเศษสำหรับนักอ่านที่ซื้อหนังสือกับทางสำนักพิมพ์ Crackers Books หรือ Download E-Books ของเราผ่านทาง Meb, Bookcaze, Ookbee, หรือ Pinto

ท่านจะได้รับสิทธิเข้าร่วมใน Crackers Fellows’ Club พื้นเสมือน สุด Exclusive สำหรับนักอ่านของเราเท่านั้น

สิทธิพิเศษ เช่น ได้สิทธิเข้าชม Video บรรยายพิเศษเกี่ยวกับทฤษฎี Marxist บรรยายโดยวัชรพล พุทธรักษา

ได้สิทธิพูดคุยสอบถามกับนักเขียนของเราแบบสุดพิเศษ การพบปะกันในแบบ Video Conference ฯลฯ

ตลอดจนสิทธิพิเศษอีกมากมายที่จะตามมาในอนาคตอีกมากมาย

Get in touch

สำนักพิมพ์ Crackers Books

555 หมู่ 10 ซอยพวงเพชรเหนือ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

095-3394114

สำนักพิมพ์ Crackers Books ยินดีพิจารณาต้นฉบับจากท่านที่สนใจร่วมงานไปกับเรา โดยติดต่อเราได้ที่ crackersbooks2023@gmail.com

หรือช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ของเรา

ชำระเงินค่าสินค้าที่ระลึก

ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อบัญชี CRACKERS BOOKS PUBLISHING HOUSE โดยนายวัชรพล พุทธรักษา

เลขที่บัญชี 346-1-67997-4

Facebook Logo Vector
Youtube Official Icon
TikTok Logo Icon
line
Podcast radio logo icon