บรรณาธิการและบรรณาธิการบริหาร

รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษากองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.โอฬาร อ่องฬะ

ดร.ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร

ดร.วีรชน เกษสกุล

ดร.สันทราย วงษ์สุวรรณ

ดร.ทศพล ชิ้นจอหอ

วรพล โชติจิรเดชากุล

พิสูจน์อักษร

วรพล โชติจิรเดชากุล

ภาพประกอบ

ทีมงาน Crackers

Youtube Official Icon
Facebook Logo Vector
TikTok Logo Icon